Historie SKIP10


Činnost v letech 2000 – 2005

Ve volebním období 1998-2001 zastávala místo předsedkyně Ing. Marie Svobodová, která se však odchodem do důchodu vzdala funkce a zastupující předsedkyní se v posledním roce volebního období stala Jana Galášová.

Kromě spolkové činnosti zaměřila regionální pobočka svou pozornost na oblast doškolování a zvyšování odborné úrovně těch knihovníků, kteří projevují vlastní zájem sledovat nové trendy v oboru.

V té době se v oboru zejména veřejného knihovnictví dály velké změny koncepční, legislativní, neustále se rozvíjely nové a nové směry činnosti. M nohé knihovny, menší či větší, udávaly směr a toto všechno SKIP podporoval a vytvářel podmínky. Konkrétním výstupem této koncepce bylo každoroční organizování Knihovnických týdnů jako forma sebevzdělávání knihovníků, což nebylo v naší pobočce novinkou, neboť knihovnické týdny v Rožnově pod Radhoštěm měly již svou tradici. Avšak od rekreační náplně přešlo k formě vzdělávací. První takovýto Knihovnický týden byl zorganizován v Olomouci, neboť tato metropole střední Moravy nabízí mnoho možností – tradiční a kultivované prostředí pro odbornou výuku, řadu knihoven různých typů, jejichž návštěva byla do programu zahrnuta a v neposlední řadě bohatá kulturní nabídka. Není divu, že tyto Knihovnické týdny, které zde proběhly po třikrát, měly velký ohlas v celé republice.

Odborná náplň každého ročníku byla zaměřena na určité téma, střídali se lektoři nejen ze severní Moravy a Slezska, ale z celé republiky. Závěrečný den každého Knihovnického týdne i v dalších letech byl pravidelně věnován aktuálním otázkám českého knihovnictví. To se sjížděli knihovníci z celé severní Moravy a Slezska na setkání, jehož hostem byl PhDr. Vít Richter, jeden z nejvýznamnějších tvůrců polistopadových změn v oboru knihovnictví či Mgr. Zlata Houšková, tajemnice SKIP ČR.

Dne 7. 3. 2001 se v Olomouci konala regionální valná hromada SKIP 10, aby zvolila regionální výbor pro období 2001-2004. Ta potvrdila ve funkci předsedkyně Janu Galášovou, která je zároveň členkou VV SKIP, do funkce tajemníka zvolila Mgr. Romana Giebische, který se stal zároveň členem předsednictva výkonného výboru SKIP, a pokladníka Mgr. Janu Leparovou. Tato regionální valná hromada předcházela celostátní valné hromadě v Brně. Zde bylo PhDr. Naděždě Ježkové předáno ocenění SKIP za celoživotní práci v oboru. Nový výbor schválil již započatou koncepci činnosti regionální pobočky. V té době měla pobočka 72 individuálních a 45 institucionálních členů. Pro jejich lepší informovanost byla zřízena elektronická konference a webové stránky, o které se stará Ing. Martin Vojnar z Vědecké knihovny v Olomouci.

V roce 2002 podala pobočka několik projektů, díky kterým mohly být její akce vůbec organizovány. Byl podán projekt na Knihovnický týden v Olomouci a na Jarní a Podzimní setkání Klubu dětských knihoven SKIP10 (grant SKIP ČR). Jako štědrý sponzor se ukázala společnost Severomoravská energetika Ostrava a.s., která poskytla 70 tis. Kč na činnost dětských oddělení veřejných knihoven Moravskoslezského kraje. V témže roce byly mnohé knihovny v ČR zasaženy povodněmi. Naše regionální pobočka poukázala na povodňové konto 10 tis. Kč, kromě toho řada členských knihoven podnikla individuální kroky pomoci.

Velmi aktivně začal pracovat Klub seniorů a organizovat pravidelná každoroční setkání bývalých knihovníků.

Rovněž dlouhodobě velmi dobře pracuje Klub dětských knihoven pod vedením Dáši Vrchlabské.

Nově vznikla celostátní soutěž Vesnice roku, pořádaná Ministerstvem pro místní rozvoj, do které se zapojují vesnické knihovny. SKIP tuto soutěž podporuje, každoročně komisaři, jmenovaní SKIP, objíždějí přihlášené obce a hodnotí úroveň jejich obecních knihoven. Díky tomu začínají být patrné první rozdíly mezi těmito malými knihovnami jak v jejich činnosti, tak ve vybavení a zejména v podpoře ze strany podpory obce. To je velmi potěšující.

Rok 2003 se ukázal velmi bohatý co do činnosti regionální pobočky, neboť knihovny i knihovníci začínají sami iniciativně nabízet svou pomoc. Byla uspořádána řada akcí, a to Knihovnický týden „Knihovny bez hranic“v Českém Těšíně, velkolepá akce pro dětské čtenáře „Rytíři na hradě Helfštýn“ a „Svět fantazie“, všechny financované z grantu SKIP ČR. Projekt „Svět bez hranic 2003“ byl financován opět společností Severomoravská energetika Ostrava a.s. částkou 250 tis. Kč a byl zaměřen na podporu činnosti dětských oddělení veřejných knihoven obou krajů.

Další vekou akcí bylo konání Knihovnického happeningu v Opavě, na kterém se sjelo 250 knihovníků z celé republiky. V rámci sebevzdělávání členů SKIP byl ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě uspořádán vzdělávací den, kdy si mohli knihovníci vyslechnout teoretické přednášky ze svého oboru. V minulém i tomto roce podpořil SKIP10 finančně vybranou akci, kterou pro ostatní knihovníky uspořádala jedna ze členských knihoven.

Rok 2004 byl rokem celostátní valné hromady SKIP v Jindřichově Hradci, které předcházela regionální valná hromada SKIP10. Ta se uskutečnila 31. 3. 2004 v Ostravě. Byl zvolen nový výbor, ve kterém jsou zastoupeny významné knihovny obou krajů v osobě Mgr. Z. Bornové, Mgr. Z.Daňkové, J. Galášové, Mgr. R. Giebische, Mgr. J. Leparové, D. Kochové, PhDr. D. Nálepové, RNDr. L. Pruckové, Mgr. M. Sabelové, Mgr. M. Střelcové, Mgr. P. Švrčinové.

Zkušenou pomocí jsou senioři v osobě PhDr. A. Němcové, Mgr. I. Nemeškalové, J. Biolkové a další zkušení knihovníci. Předsedkyní byla zvolena opět Jana Galášová, tajemníkem Mgr. R. Giebisch, funkci pokladníka vykonává A. Nowaková, členem VV SKIP za pobočku je Jana Galášová, členem předsednictva VV Mgr. R. Giebisch. Valná hromada odslouhlasila změnu názvu, který zní „Regionální pobočka SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje“.

Organizace Knihovnického týdne („Knihovna ve svém regionu“) se v tomto roce ujala Městská knihovna Šumperk, která připravila pro účastníky velmi kvalitní odborný a vlastivědný program.

Klub dětských knihoven, jež nyní vede Dana Kochová, připravil kromě jiného v Ostravě velkou dvoudenní víkendovou akci OvaCon pro příznivce sci-fi a fantasy literatury.

Velkou celostátní akcí SKIP pro děti je Noc s Andersenem, která probíhá již po třetí v mnoha knihovnách v ČR. Naší pobočce se díky Městské knihovně v Českém Těšíně podařilo zapojit do této akce i knihovny v Polsku.

V tomto roce se rozvinula spolupráce se Slezskou univerzitou v Opavě, kde byl mj. založen Diskusní klub Casanova, který se pravidelně na půdě Slezské univerzity schází a sdružuje knihovníky, pedagogy a studenty oboru knihovnictví Slezské univerzity.


V patnáctém roce své existence má regionální pobočka SKIP 64 institucionálních a 61 individuálních členů. V roce 2005 uskuteční pro své členy čtyři grantové akce: Knihovnický týden v Opavě pod názvem“Knihovna bez bariér“, celostátní seminář v Sedlnicích „Co venkovské knihovny umějí a mohou“, „Jarní a podzimní setkání členů Klubu dětských knihoven SKIP10“ a velkou akci pro dětské čtenáře „Rytíři na hradě“, tentokrát na Ostravském hradě. Nadále bude pokračovat ve své činnosti Diskusní klub Casanova, uskuteční se třídenní zájezd členů do jižních Čech, bude zorganizován Knihovnický happening v Českém Těšíně, na podzim se sejde Klub seniorů a proběhne setkání zakládajících členů SKIP u příležitosti jeho 15. výročí.

Jana Galášová

10 let SKIPu na Severní Moravě

Hned v začátcích r. 1990 se začalo diskutovat a připravovat založení nového SKIPu, po němž následoval 7.4.1990 ustavující sjezd, kterého se mnozí z kraje zúčastnili.

Ustavující sjezd Severomoravského kraje se konal 19.4.1990 v Krajském vlastivědném muzeu v Olomouci za řízení Dr. Pumprly z SVK Olomouc. Po něm probíhal další nábor v okresech prostřednictvím okresních knihoven, přihlášky se pak soustřeďovaly v metodickém oddělení SVK Ostrava. Nové volby výboru byly 3.4.1991, předsedkyní byla zvlolena I. Gebová z OK Frýdek, jednatelkou Z. Karpíšková a pokladníkem I. Nemeškalová, obě z SVK Ostrava. Zároveň v Olomouci pracovala druhá skupina, tzv. Střední Morava, pod vedením Dr. Pumprly, který však 4.2.1992 požádal o přičlenění a sloučení v jednu pobočku Moravskoslezský a Olomoucký kraj.
Začátkem června t.r. se koná ve spolupráci s SVK Ostrava první knihovnický týden v Rožnově p / R., který je velmi úspěšný. Přihlásilo se 70 účastníků, takže někteří se museli odmítnout vzhledem ke kapacitě zařízení. Účast se zredukovala na 40 knihovnic a knihovníků z celé republiky, včetně Slovenska. Poslední den byl spojen s konferencí pobočky SKIPu. Knihovnické týdny pod společným heslem “ Knihovna pro čtenáře“ se konaly každoročně.

1. řádného sjezdu SKIPu v Praze se zúčastnilo 13 delegátů naší pobočky a 2 hosté. 21.10.1992 byl zvolen nový výbor pobočky, jednatelkou místo Karpíškové se stává Dr. Křivá. Je dohodnuto mít každou první středu v měsíci tzv. „otevřené dveře“ v místnostech SVK Ostrava, aby členové SKIPu mohli přijít a pobesedovat. Nepřišel nikdo.

3.11.1993 za odcházející předsedkyni Gebovou, která opouští knihovnictví, je zvolena J. Švecová z knihovny nemocnice v Karviné. Uvažuje se o tematických zájezdech do zahraničí, uskuteční se pouze zájezd v květnu na knižní veletrh do Prahy.

Valná hromada oblastní pobočky se koná 5.10.1994 v Karviné za malé účasti. Pobočka má celkem 157 členů, ubylo-li individuálních proto, že jejich knihovny se staly kolektivními členy, 20 kolektivních přibylo.

26.10.1994 se vzdává J. Švecová předsednictví a na její místo je zvolena J. Ševčíková z KMO. Výbor je doplněn o E. Janáčkovou z Obv. knihovny Ostrava – Poruba (jednatelka) a Mgr. N. Pravdovou z KMO (pokladník). Od začátku r. 1995 se diskutuje o přípravách na celostátní sjezd a nových stanovách.

Vzniká klub dětských knihoven, který se v následujících letech schází pravidelně 2x ročně s bohatou účastí.

Regionální konference je pak 13.12.1995 v nové budově OK Frýdek – Místek. Špatné počasí a chřipky zavinily malou účast. Členská základna je 145 členů, z toho 18 kolektivních.

V roce 1996 a 1997 při dlouhodobých nemocenských předsedkyně J. Ševčíkové ji zastupovala Mgr. Nemeškalová, která je členkou ÚV SKIPu. Na podzim r. 1997 pobočka organizovala pomoc zaplaveným knihovnám a postiženým knihovnicím v Přerově.

V dubnu r. 1998 na valné hromadě v Rožnově byl zvolen nový výbor. Předsedkyní zvolena J. Galášová (MěK Český Těšín), ale z rodinných důvodů se vzdala funkce a proto se jí ujala místopředsedkyně Ing. Svobodová (OK Olomouc). Koncem roku má regionální organizace už jen 58 individuálních a 32 institucionárních členů. Funkci pokladníka bude zastávat pí. Macourková (OK Olomouc), tajemníka p. Giebisch z SVK Olomouc.

V dubnu r. 1999 byl v KMO sjezd seniorů SM kraje, lidí, kteří v minulých letech se zasloužily hlavně o rozvoj veřejných knihoven v kraji. Sjelo se jich 27 a všichni žádali, aby se taková schůzka konala každoročně. 7 z nich obnovilo své členství ve SKIPu.

Poslední regionální konference se konala 4.11.1999 v Olomouci při výstavě Libri 99. Ing. Svobodová zde byla řádně zvolena předsedkyní.

Z nejúspěšnějších akcí oblasti jsou knihovnické týdny a schůzky Klubka dětských knihoven. První knihovnický týden v Rožnově zvolil heslo „Knihovna pro čtenáře“ a zahájil tak několikaletou tradici. Šlo o spojení poučení s rekreací, kulturou a možností navázání přátelských vztahů mezi účastníky z celé republiky. S výjimkou roku 94 se konaly tyto týdny pravidelně začátkem června až do r. 98, tedy 6x. Za stálého zájmu nejen českých, ale i slovenských knihovníků a průměrné účasti 30 frekventantů. V r. 99 byl přeložen „Knihovnický týden“ do Olomouce a dostal více městskou a kulturní náplň.

Klubko dětských knihoven se schází od r. 1995 2x ročně vždy v jiné knihovně se širokou účastí. Kromě základní přednášky uvádí ukázky zajímavých prací s dětmi a výměny zkušeností z jednotlivých knihoven. Organizátorkám D. Vrchlabské z Obv. knihovny Ostrava – Jih a D. Kochové z Havířova se podařilo vybudovat nadšený kolektiv. Je vidět, že tematicky zaměřené vzdělávací schůzky s dostatečným prostorem k diskusi jsou nejúspěšnější. Bohužel prostředky SKIPu jsou omezené.

PhDr. Naděžda Ježková