Členství

ČLENSTVÍ VE SKIP

aneb jak se stát členem a za kolik


Kdo  se může stát členem?

Individuálním členem SKIP (SKIP10) se může stát každý občan České republiky, který je nebo byl profesně činný v knihovnách a informačních střediscích, jestliže souhlasí se Stanovami SKIP. Řádnými členy SKIP (SKIP10) se mohou stát rovněž studenti knihovnických a informačních škol.

Institucionálním členem SKIP (SKIP10) se může stát každá knihovna nebo informační středisko (popř. instituce, v jejímž rámci knihovna či informační středisko působí) a také pracoviště sloužící knihovnické a informační profesi.

Členem SKIP (SKIP10) se může stát cizí státní občan na základě souhlasu předsednictva VV SKIP.

Jak se stát členem?

Členem SKIP (SKIP10) se může zájemce stát po vyplnění jednoduchého webového přihlašovacího formuláře na webu SKIP ČR a zaplacením registračního poplatku.

Vyplněný formulář je odeslán předsedovi regionálního výboru SKIP (SKIP10), kam zájemce náleží podle sídla (místa) jeho zaměstnavatele (individuální člen) nebo sídla instituce (institucionání člen). Předseda příslušné regionální organizace se se zájemcem spojí, zašle mu uvítací dopis a sdělí termín projednání jeho žádosti o členství na jednání regionálního výboru SKIP (SKIP10). Po schválení žádosti o členství je zájemce vyzván k úhradě členských poplatků a po splnění této povinnosti se stává řádným členem SKIP (SKIP10).

Kontakt na předsedu regionální organizace SKIP10: Mgr. Zuzana Bornová, okpb@opava.cz.

Členské příspěvky od roku 2016

Řádný člen
Individuální 400 Kč
Důchodce, student, člen na rodičovské dovolené a člen, který není výdělečně činný 200 Kč

 

Kolektivní člen
do 1 zaměstnance* 550 Kč
2 – 5 zaměstnanců 1 100 Kč
6 – 10 zaměstnanců 2 050 Kč
11 – 20 zaměstnanců 3 000 Kč
21 – 50 zaměstnanců 4 900 Kč
51 – 100 zaměstnanců 9 500 Kč
nad 100 zaměstnanců 16 200 Kč
Schváleno 8. valnou hromadou SKIP 20.6.2013 v Brně.

  * zaměstnanec = přepočtený úvazek.

» zpět nahoru

Jak zaplatit příspěvek

Kolektivní členové (instituce) hradí příspěvky 1x ročně na základě vystavené faktury, která jim bude zaslána poštou.

Individuální člen může zaplatit příspěvek jedním z následujících způsobů:

  • zasláním částky na účet č. 27-2668370297/0100, konstantní symbol je 0308, do zprávy pro příjemce uveďte: své jméno příjmení ČP SKIP aktuální rok (např. 2019)
  • složenkou typu C, do kolonky adresát uveďte: SKIP region 10, Knihovna Petra Bezruče v Opavě, Nádražní okruh 27, 746 01 Opava
  • osobně u hospodářky organizace SKIP 10
    kontakt: Zuzana Valentová, Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace, Nádražní okruh 27, 746 01 Opava
    tel.: 553 714 643, mobil: 724 154 240,
    e-mail: valentova@okpb.cz

Členské poplatky musí být uhrazeny nejpozději do 31.3. aktuálního roku! V případě nových členů, kteří jsou do SKIP přijati v daném roce, je splatnost členského poplatku stanovena do jednoho měsíce ode dne, kdy je novému členovi doručeno oznámení o jeho přijetí.

» zpět nahoru

Dělení vybraných příspěvků mezi VV SKIP a regiony podle klíče:

VV SKIP  60 %
Regiony  40 %

» zpět nahoru